Friesland

Hieronder vind je een lijst van plaatsen in de provincie Friesland waarvan wij ansichtkaarten te koop aanbieden.

Let op: dit is enkel een plaatsnamenlijst. Je kunt niet op plaatsen klikken om kaarten te zien. De kaarten zijn alleen in de winkel te bekijken.

Niet elke plaats zal op ieder moment in de collectie aanwezig zijn. Je kunt altijd contact opnemen met specifieke vragen, of kom zelf in de winkel ontdekken wat we voor je hebben.

De prentbriefkaarten zijn onderverdeeld in verschillende collecties gebaseerd op schoonheid, leeftijd en prijsklasse. Ook houden we onze laatste aanwinsten altijd apart, zodat je direct kunt zien welke postkaarten erbij zijn gekomen. We zijn ook altijd geïnteresseerd in de inkoop van kaarten van de genoemde plaatsen.

Naast ansichtkaarten hebben we van veel plaatsen ook topografische foto’s.

Voorbeelden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

A

Aalsum
Abbega
Achlum
Akkrum
Akmarijp
Allardsoog
Allingawier
Anjum
Appelscha
Arum
Augustinusga

B

Baaium
Baard
Bakhuizen
Bakkeveen
Balk
Ballum
Bantega
Bartlehiem
Beetsterzwaag
Berltsum
Birstum
Bitgum
Blauwhuis
Blauwverlaat
Blesdijke
Blessum
Blije
Boazum
Boijl
Boksum
Bollingawier
Bolsward
Bontebok
Boornbergum
Boornzwaag
Bornwird
Brantgum
Britsum
Britswert
Broek
Broeksterwâld
Buitenpost
Burdaard
Buren
Burgum
Burgwerd
Burum

C

Cornwerd

D

Damwâld
De Blesse
De Knipe
De Kooten
De Tike
De Veenhoop
Dearsum
Deddingabuurt
Dedgum
Deinum
Delfstrahuizen
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Dokkum
Dongjum
Donkerbroek
Drachten
Drachtstercompagnie
Driezum
Drogeham
Dronryp

E

Eagum
Earnewâld
Easterein
Easterlittens
Eastermar
Easterwierrum
Echtenerbrug
Echten
Ee
Eesterga
Elsloo
Engwierum
Exmorra
Ezumazijl

F

Feanwâlden
Feanwâldsterwâl
Ferwert
Ferwoude
Fiifhuzen
Firdgum
Fochteloo
Follega
Folsgare
Formerum
Foudgum
Franeker
Frieschepalen

G

Gaastmeer
Gaast
Garyp
Gauw
Gerkesklooster
Goëngahuizen
Goënga
Goingarijp
Gorredijk
Goutum
Grou

H

Hallum
Hamshorn
Hantumhuizen
Hantum
Harich
Harkema
Harlingen
Haskerdijken
Haskerhorne
Haule
Haulerwijk
Heeg
Heerenveen
Hegebeintum
Heide
Hemelum
Hempens
Hemrik
Herbaijum
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijum
Hilaard
Hindeloopen
Hitzum
Hollum
Holwerd
Hommerts
Hooidammen
Hoornsterzwaag
Hoptille
Houtigehage
Hurdegaryp

I

IJlst
Idaerd
Idsegahuizum
Idskenhuizen
Iens
Ingelum
It Heidenskip
Itens

J

Jannum
Jellum
Jelsum
Jirnsum
Jistrum
Jorwert
Joure
Jubbega
Jutrijp

K

Katlijk
Kimswerd
Kletterbuorren
Koarnjum
Kolderwolde
Kollumer Aldsyl
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Kollum
Kootstertille
Kornwerderzand
Kortehemmen
Kortwoude
Kostverloren
Koudum
Krabburen
Kûbaard

L

Laaxum
Langelille
Langezwaag
Langweer
Leeuwarden
Legemeer
Lekkum
Lemmer
Lichtaard
Lioessens
Lippenhuizen
Lippenwalde
Loënga
Lollum
Longerhouw
Luinjeberd
Lutjelollum
Luxwoude

M

Makkinga
Makkum
Mantgum
Marrum
Marsum
Metslawier
Middelbuorren
Midlum
Midsland
Mildam
Minnertsga
Moddergat
Molkwerum
Morra
Moskou
Munnekeburen
Munnekezijl

N

Nes
Nes
Niawier
Nieuwebildtzijl
Nieuwebrug
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Nij Beets
Nijeberkoop
Nijega
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijemirdum
Nijezijl
Nijhuizum
Nijland
Noardburgum
Noordwolde

O

Oentsjerk
Offingawier
Oldeberkoop
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Olterterp
Oosterbierum
Oosterend
Oosternijkerk
Oosterwolde
Oosterzee
Oosthem
Oostmahorn
Oostrum
Opeinde
Oppenhuizen
Oranjewoud
Osingahuizen
Oudebildtzijl
Oudega
Oudehaske
Oudehorne
Oudemirdum
Oudeschoot
Oudwoude
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule

P

Paesens
Parrega
Peins
Peperga
Piaam
Pietersbierum
Pingjum
Poppenhuizen
Poppenwier

Q

Quakkenburg
Quatrebras

R

Raard
Raerd
Reahûs
Reduzum
Reitsum
Ried
Rien
Rijs
Rinsumageast
Ritsumazijl
Rohel
Rotsterhaule
Rottevalle
Rottum
Ryptsjerk

S

Sandfirden
Schalsum
Scharnegoutum
Scharsterbrug
Scherpenzeel
Schettens
Schiermonnikoog
Schraard
Schuilenburg
Sexbierum
Sibrandabuorren
Sint-Annaparochie
Sint-Jacobiparochie
Sint-Nicolaasga
Sintjohannesga
Skingen
Slappeterp
Slijkenburg
Sloten
Snakkerburen
Sneek
Sondel
Spanga
Spannenburg
Spannum
Stavoren
Steggerda
Stiens
Stroobos
Surhuisterveen
Surhuizum
Swichum

T

Terherne
Terkaple
Ternaard
Tersoal
Terwispel
Tijnje
Tirns
Tjalleberd
Tjerkgaast
Tjerkwerd
Tritzum
Twijzelerheide
Twijzel
Tytsjerk
Tzummarum
Tzum

U

Uitwellingerga
Ureterp

V

Veenklooster
Vierhuis
Vinkega
Vrouwenparochie

W

Waaksens
Waaxens
Wâlterswâld
Wammert
Wânswert
Warfstermolen
Warns
Waskemeer
Weakens
Weidum
Wergea
West-Terschelling
Westerbuorren
Westergeest
Westernijtsjerk
Westhem
Wetsens
Wier
Wierum
Wieuwens
Wijckel
Wijnaldum
Wijnjewoude
Winsum
Wirdum
Witmarsum
Wiuwert
Wjelsryp
Wolsum
Wolvega
Wommels
Wons
Workum
Woudsend
Wouterswoude
Wyns
Wytgaard

Y

Ysbrechtum

Z

Zandhuizen
Zurich
Zwaagwesteinde
Zweins